Opleidingen en studiedagen

Expertmodule Anders Kijken naar SI in de vroege ontwikkeling 5-daagse

We zijn blij met de nieuwe module 'Anders Kijken naar de vroege ontwikkeling voor gevorderden'. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor diegenen die bij ons al een basiscursus hebben gevolgd (zoals 'anders kijken naar sensorische informatieverwerking bij kinderen' of' (E)MB hoe SI jij het?') of elders een basiscursus hebben gevolgd en bij ons de vervolgopleiding 'verfris je kijk' hebben afgerond.

(E)MB hoe zie jij het?

Werk je met kinderen, jongeren en/of volwassenen met een verstandelijke beperking en uitdagingen op het gebied van prikkelverwerking?  Dan is deze cursus een goede keuze.  Kenmerkend bij deze doelgroep is de complexe problematiek waarbij sensorische, motorische, medische en gedragsmatige problemen met elkaar verweven zijn. Je kunt na deze cursus op basis van het methodisch handelingsplan, onderbouwd beoordelen en beredeneren of en hoe zorgvragen van de client  gerelateerd zijn aan prikkelverwerking. Op basis van klinisch redeneren worden de kwetsbaarheden en de kansen vanuit de prikkelverwerking geïntegreerd in  passende interventie waarbij het ondersteunen en begeleiden van client ouder(s), groepsleiding een essentiële rol speelt.

Module sensorische informatieverwerking en autisme spectrum stoornissen

In de DSM5 worden de sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beschreven. We kennen allemaal wel voorbeelden van kinderen met ASS  die zintuiglijke prikkels veel heftiger ervaren dan leeftijdsgenootjes of van kinderen die buitengewoon geboeid zijn door bepaalde zintuiglijke prikkels en zich er wellicht in verliezen. Kinderen en volwassenen met ASS verwerken sensorische prikkels en informatie op een unieke manier. Hierdoor kunnen misverstanden in de communicatie met de buitenwereld door ontstaan en wordt het gedrag niet altijd passend uitgelegd. In deze module wordt de verbinding gemaakt van theoretische denkconcepten naar praktische toepassingen. De sensorische kansen en kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en passende interventie strategieën worden m.b.v. een methodisch handelingsplan individu specifiek uitgewerkt. Deze module is bestemd voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten die al een opleiding SI bij AKK hebben gevolgd. In de module wordt verwacht dat deelnemers gebruik kunnen maken van eigen casuïstiek. Deze 4 daagse verdiepingsmodule is voor therapeuten die minimaal een 10 daagse cursus van AKK hebben gevolgd.

SI bij dementie of NAH met restschade

Bij mensen met dementie verloopt de zintuiglijke informatieverwerking, door een veranderde (ver)werking binnen het brein, niet altijd zo vanzelfsprekend of anders dan gewoon. In deze module leert u te beoordelen waar kansen liggen in het aanbieden van dagelijkse activiteiten aangepast aan de unieke persoonlijkheid en voorkeuren van de persoon. Deze module is bestemd voor paramedici die werkzaam zijn in de dementiezorg en/ of zorg voor NAH met restschade.

Anders kijken naar kritisch eetgedrag bij kinderen met ass

Kinderen met ASS hebben dikwijls een bijzondere prikkelverwerking die zijn weerslag kan hebben op het eetgedrag van kinderen. De praktijk leert dat het in kaart brengen van de zintuiglijke prikkel verwerking bij kinderen met ASS vraagt om een brede, wellicht andere, kijk op prikkelverwerking en daaruit voortvloeiend (eet)gedrag. Zintuiglijke prikkels kunnen als overweldigend worden ervaren of bepaalde zintuiglijke prikkels worden totaal niet opgemerkt. 
Tijdens deze driedaagse module worden de zintuiglijke verwerkingsproblemen in relatie tot eten en drinken vanuit een breed referentiekader uitgewerkt. Enerzijds worden sensorische modulatieproblemen (hyper- en hyporesponsiviteit) vanuit een neuropsychologisch referentiekader besproken, Daarnaast worden cognitieve verklaringsmodellen besproken (Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve Functies) en gerelateerd aan problemen rondom eten en drinken.

Tags:
Inleiding sensorische informatie verwerking voor logopedisten

Ben je op zoek naar een praktische cursus over de relatie tussen de zintuigen, de prikkelverwerking en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, spraak, taal, eten en drinken? Dan is deze module die specifiek voor logopedisten ontwikkeld is en met name door logopedisten gegeven wordt wellicht een goede keuze. Alle informatie wordt gedurende de hele cursus gekoppeld aan logopedische hulpvragen zodat de deelnemer een brede visie krijgt op ontwikkeling en functie.

Tags:
Kijk eens anders en Coach vanuit Kracht en Mogelijkheden

Hoe breng ik informatie over op de mensen om de cliënt heen? Hoe overtuig ik de omgeving om samen met de cliënt aanpassingen te maken zodat de interventie beter verloopt? Hoe kan ik cliënten uitnodigen zelf over oplossingen na te denken? Hoe zet ik de zorgvraag om in een doel waarvoor de cliënt gemotiveerd is? Hoe krijg ik de cliënt, ouders, leerkrachten en groepsleiding betrokken?
Na deze vierdaagse module kan de therapeut de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende cliëntrelaties beschrijven, herkent de therapeut de verschillende leerstijlen en het effect hiervan op de communicatie. En coacht ouders, leerkrachten en de cliënt vanuit het oplossingsgericht werken. Tijdens de module is er ruimte om de kennis te koppelen aan de eigen praktijk, zodat deze module voor therapeuten uit diverse werkvelden passend is.

Anders Kijken naar Kritische eters

Wil je weten hoe je, door anders te kijken, kritisch etende kinderen beter kunt begeleiden/ behandelen? Ben je benieuwd naar de relatie tussen zintuigen Sensorische Informatieverwerking en eten en drinken? Wil je meer weten over de vraag waarom sommige kinderen kritische eters zijn? Zeg jij ja tegen theoretische diepgang en onderbouwing en wil je gericht kunnen doorverwijzen? Wil jij je kunnen onderscheiden met jouw praktijk door te werken met uitgebreide professionele materialen en werkbladen? Dan ben je welkom op de cursus “Anders Kijken naar Kritische Eters” Een unieke samenwerking tussen de (kinder)diëtisten en therapeuten. Laat je verrassen door het Anders Kijken!

Samen met de Kinder(di)eetcreatie  hebben we deze module ontwikkeld rondom kritisch eetgedrag. De Kinder(di)eetcreatie ontwikkelt methoden en spelmateriaal voor het begeleiden van kinderen met een diëtistische hulpvraag. Het materiaal daagt uit, enthousiasmeert en speelt in op de belevingswereld en nieuwsgierigheid van kinderen. De methodiek Kritische eters is, waar mogelijk, evidence based onderbouwd. Dit gecombineerd met ruime werkervaring heeft een complete methode opgeleverd die goed toepasbaar is in de praktijk van de (kinder)diëtist.

Tags:
Anders kijken naar HOREN!

Tijdens deze studiedag wordt ingegaan op het auditieve systeem en alle facetten ervan in het dagelijks functioneren. De cursist leert onderscheid te maken tussen fysiologische hoorproblemen en onverklaarbare luisterproblemen. Welke gevolgen hebben deze in het dagelijks leven? Welke interventie kan er worden toegepast? Wat kan mogelijk de relatie zijn met andere stoornissen zoals bijvoorbeeld ASS? 

Neuropsychologische theorie en de dagelijkse praktijk: breinbrekers

Een module waarin de werking van het brein op diepgaande, maar begrijpelijke manier ontrafeld wordt. Interesse in hoe het brein bij cliënten met Autisme Spectrum Stoornissen werkt? Wat de functie van spiegelneuronen zijn? Wat praxis nu precies is? En hoe zit het met taal en executieve functies? De deelnemer kan, op basis van neuropsychologische kennis die aangereikt wordt in deze cursus, de keuze voor interventiestrategieën bij cliënten met AD(H)D, ASS, taalontwikkelingsstoornissen (en dyslexie) meer gefundeerd onderbouwen.

Masterclass:  Slaapproblemen kansen vanuit zintuigen en de prikkelverwerking

Krijg jij in de praktijk ook regelmatig vragen over slaapproblemen? Vraag je je af of dit binnen je beroepsprofiel past, of je de ouders en het kind relevante interventie en ondersteuning kunt bieden? 
Slaapproblemen manifesteren zich weliswaar ’s nachts, maar kunnen een weerslag zijn op het functioneren overdag. We zien bij kinderen met uitdagingen in de sensorische informatieverwerking dikwijls slaapproblemen. Dat is niet verwonderlijk: prikkelverwerking staat rechtstreeks in verband met het arousal level en de balans tussen arousal- en slaperigheidssystemen bepaalt wanneer en hoe goed er geslapen wordt. In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat er een sterke relatie bestaat tussen prikkelverwerking en slaap. 

Prikkelvierdaagse: Anders Kijken naar sensorische informatieverwerking in de groep

Iedere begeleider of leerkracht is opgeleid in het kijken naar gedrag in de klas of groep. Soms kan de oorzaak van opvallend of storend gedrag (ook) liggen in de manier waarop het kind de prikkels verwerkt. In de groep zien leerkrachten en groepsleiding het gedrag van deze kinderen in allerlei varianten voorbijkomen. Het unieke profiel maakt ieder kind bijzonder. Aan de ene kant biedt het hen kansen, maar het kan kinderen ook kwetsbaar maken in het maken van contact, spelen, leren en het zich veilig voelen. U leert anders kijken naar het kind, naar uzelf, naar uw materialen en middelen én anders kijken naar uw groep. Dit kan de hele groep weer nieuwe kansen bieden. Deze cursus is opgezet voor professionals die werken in het onderwijs en in de zorg: leerkrachten, groepsbegeleiders, onderwijsassistentes, psychologen, etc.
De 4-daagse module is ontwikkeld voor leerkrachten, groepsleiding en andere betrokkenen en gericht op sensorische informatieverwerking in de klas of groep. Het is een samenwerking van Anders Kijken naar Kinderen en Prikkels In De Groep.

Masterclass - Prikkels in de groep!

Op nadrukkelijk verzoek van de cursisten die de Prikkelvierdaagse hebben gevolgd, is er een verdiepingscursus van twee dagen opgezet. 
We noemen deze de 'Masterclass - Prikkels in de groep!' en deze is bedoeld voor leerkrachten en begeleiders die in het verleden de Prikkelvierdaagse of een andere prikkelverwerkingscursus hebben gevolgd, of al over een brede voorkennis beschikken.  
In deze masterclass gaan we ons verdiepen. Nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en inzichten worden besproken: hoe deze in te zetten in je groep of klas? Wat voegen hulpmiddelen toe? Of muziek in de groep? Welke prikkels kalmeren of activeren het kind juist? 
Ook introduceren we een vragenlijst die je op school kunt gebruiken om meer zicht te krijgen op het sensorisch profiel van het kind.

Verfris je kijk: 4 daagse ”opfris” module sensorische informatieverwerking

Zoek je een intensieve maar praktische module op maat, en heb je al heel wat SI-kennis in uw rugzak? Kies dan voor deze cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die al eerder een SI-module hebben gevolgd. Na jaren werkervaring is er behoefte aan een update van kennis en het delen van veranderende visies op interventie en behandelstrategieën. Uiteraard is daarbij het evidence aangestuurd werken in combinatie met best practice het uitgangspunt. Voor deze collega’s hebben we nu een 4 daagse module ontwikkeld.

Sensorische informatieverwerking in de vroege ontwikkeling; anders bekeken

In deze module wordt er anders gekeken naar 0-2 jarigen. De relatie tussen sensomotorische informatieverwerking en de ontwikkeling van het brein is inmiddels door wetenschappelijk onderzoek ruimschoots onderbouwd. Zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend kinderbrein. Iedere baby en iedere ouder heeft een eigen sensorisch profiel; deze profielen kunnen in de wederzijdse communicatie matchen of juist een uitdaging vormen. De therapeut kan de normale en verander(en)de sensomotore ontwikkeling van 0-2 jarigen beschrijven en in kaart brengen en maakt sensomotore kansen en kwetsbaarheden profielen. De zintuigen spelen in de normale ontwikkeling een belangrijke rol in de regulatie. Baby’s hebben weinig mogelijkheden tot zelfregulatie ze zijn afhankelijk van co-regulatie door de ouder/verzorger. Deze co-regulatie verloopt via de zintuigen! In samenspraak en samenwerking met de ouder(s) worden modulatie strategieën afgestemd om het persoonlijk profiel van de ouder en het kind. Deze cursus is bestemd voor ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten en logopedisten die bij voorkeur met 0 tot 2-jarigen werken.

2-daagse introductie module Sensorische Informatieverwerking België

Sensorische Informatieverwerking (SI) is het kunnen opnemen, selecteren, waarnemen begrijpen en beleven van informatie die via de zintuigen wordt waargenomen en in het brein wordt verwerkt. De zintuigen liggen aan de basis van een zich ontwikkelend brein. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
In deze introductie module leert u de basistheorie van SI. Met behulp van kennis en inzichten uit de Sensorisch Informatieverwerking start u met het in kaart brengen van sensorische kansen en kwetsbaarheden gerelateerd aan  ergo- of kinderfysio (kinesit)therapeutische zorgvragen. 

Anders Kijken naar Sensorische Informatieverwerking bij kinderen

Werk jij met kinderen en krijg je ook steeds vaker vragen over de prikkelverwerking van kinderen en/of deze gerelateerd zijn aan problemen in het functioneren in het dagelijks leven? In deze 10-daagse cursus leer je hoe je de kennis die er bestaat over het brein, de zintuigen en prikkelverwerking kunt verwerken in je klinisch redeneren en kun je een behandel- of ondersteuningsplan ontwerpen. 
Met behulp van het methodisch handelingsplan analyseer je de invloed van de zintuigen op de hulpvraag, interpreteer en betrek je de resultaten uit onderzoek in de ondersteuning en behandeling van het kind. Je werkt in dit proces intensief samen met ouder(s) en andere betrokkenen in het kindsysteem.

Studiedag: Sensory-Profile (SP-NL) 4-12 jaar voor gevorderden en de (Sensory Processing Measurement)SPM-2

Heb je al ervaring in het werken met de sensory profile vragenlijst en ben je benieuwd naar wat de SP2 je te bieden heeft en zoek je ondersteuning en feedback in relatie tot praktijkgerichte vragen? Dan ben je van harte welkom op deze kleinschalige studiedag. We gaan met elkaar aan het werk met casus gerichte vragen, de interpretatie van de SP en de vertaalslag naar de praktijk. NIEUW IN DEZE MODULE: we introduceren de nieuwe vragenlijst SPM-2!

Studiedag Sensory Profile

Tijdens deze studiedag leert u de ‘Sensory Profile’ gebruiken. Op basis van deze vragenlijst én uw klinische observaties worden sensorische profielen van kinderen opgesteld. Hiermee krijgt u een beter inzicht in de relatie tussen prikkelverwerking en het dagelijks functioneren van het kind. U kunt op basis hiervan weloverwogen keuzes maken voor de interventie en de begeleiding. Deze studiedag is geschikt voor logopedisten, ergotherapeuten en (kinder)fysiotherapeuten.

Anders kijken naar muziektherapie; kansen en kwetsbaarheden vanuit zintuigen en prikkelverwerking

Ben je op zoek naar een praktische cursus over zintuigen en de basiskennis van de Sensorische Informatieverwerking (SI) die specifiek voor muziektherapeuten ontwikkeld is? Dan is deze module wellicht iets voor jou. Na deze 4-daagse cursus weet je meer over Sensorische Informatieverwerking en kijk je met deze kennis anders naar muziektherapie en het soms lastige of moeilijk te interpreteren van gedrag van je cliënt. 

Thematische expertmodule

Deze nieuwe expertmodule bestaat uit 4 verschillende thema dagen gebaseerd op specifieke problemen die we in de praktijk tegen komen, met veel ruimte voor (eigen) casuïstiek en alles direct in de praktijk toepasbaar. Deze dagen zijn los van elkaar te volgen voor cursisten die bij ons een basismodule hebben gevolgd.

Zelfverwonding; dinsdag 8 oktober 2024

Casuïstiekdag; vrijdag 11 oktober 2024/woensdag 12 maart 2025

Beweging als middel; zaterdag 25 januari 2025

Van beperkt naar anders waarnemen; woensdag 5 februari 2025