Toetsingsreglement

1. AKK certificaat

De deelnemer die de module afrondt ontvangt het AKK-certificaat met de vermelding van het aantal toegekende accreditatiepunten. AKK zorgt voor het doorgeven van de accreditatiepunten aan de Kwaliteitsregisters voor Paramedici waarvoor deze module geaccrediteerd is.

2. Toetsingscommissie

De directie van AKK stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de toetsen een toetsingscommissie in. De toetsingscommissie stelt de toetsen vast, reikt de certificaten uit, kan richtlijnen en aanwijzingen geven over beoordelingen, kan bij verzuim vervangende opdrachten geven.

3. Toetsingprogramma

Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en portfolio opdrachten worden in het lesprogramma bekend gemaakt en worden daarnaast via de mail met de cursisten gedeeld.

Wanneer er sprake is van een afrondende praktijktoets/eindopdracht gelden de volgende regels:

  • Voorwaarde voor de uitgifte van het certificaat is deelname aan de eindopdracht, het zelfstandig en actief werken aan de portfolio opdrachten en het schriftelijk reflecteren op portfoliocompetenties.
  • Als door omstandigheden de portfolio opdrachten en/of de eindopdracht niet kunnen worden gerealiseerd binnen de cursus duur krijgt de cursist tot 1 jaar na de eerste dag van de module de mogelijkheid de opdrachten af te ronden.
  • Indien de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio aan de toetsingscommissie als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn kosten verbonden. . Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo spoedig mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.

4. Inzagerecht

Alle materialen die te maken hebben met de theorietoetsen inclusief de beoordeling(en) van de docent worden aan de betreffende deelnemer teruggegeven, en ook opgeslagen en bewaard in een dossier van de deelnemer. De bewaartermijn is 3 maanden en gaat in na de einduitslag van het desbetreffende certificaat. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden die beroep hebben aangetekend (zie 5) recht op inzage en heeft de deelnemer te allen tijde recht op bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling. Na afloop van deze periode komt het materiaal toe aan AKK. Het portfolio blijft in het bezit van de deelnemer.

5. De beroepsprocedure i.v.m. toetsen

Een cursist kan tegen maatregelen en beslissingen die betrekking hebben op toetsen schriftelijk beroep aantekenen bij de Toetsingscommissie. Het beroepschrift dient binnen 3 werkdagen nadat de bestreden beslissing ter kennis aan de deelnemer is gesteld, bij de toetsingscommissie te worden ingediend. De Toetsingscommissie stelt vervolgens binnen een week de deelnemer op de hoogte over het verdere verloop van de procedure.

Het beroepsschrift moet door de deelnemer zijn ondertekend en bevat tenminste:

  • Naam en adres van de deelnemer.
  • Omschrijving en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep/bezwaar is gericht.
  • De gronden van het beroep/bezwaar.
  • Dagtekening.