Privacyverklaring

23 mei 2018

Anders kijken naar kinderen (AKK), Oude vest 91 2312 XT te leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.anderskijkennaarkinderen.nl
Oude vest 91, 2312 XT te Leiden
+31 71 8876472
info@anderskijkennaarkinderen.nl

inschrijving KVK 28074596

Persoonsgegevens die we verwerken

AKK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkadres gegevens
 • Banknummer
 • Registratienummer voor accreditatie toekenning
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van een inschrijfformulier op onze website en het aanmeldformulier voor praktijken
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

 • geen

Met welk doel en met welke grondslag we uw persoonsgegevens verwerken

AKK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van de cursusaanmeldingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief mits dit door u zelf is aangevraagd en u dit heeft aangegeven op het inschrijfformulier of u zelf heeft aangemeld voor de nieuwsbrief via de website
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • AKK verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of belastingaangifte.
 • AKK verwerkt ook persoonsgegevens waartoe we verplicht zijn als CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.
 • Gegevens voor het doorgeven van opleidingsresultaten aan de accreditatiecommissie van pe-online of de KNGF waarmee we een verwerkers overeenkomst sluiten.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Wij zullen deze website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, of voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Bewaartermijn gegevens

De door AKK verzamelde gegevens ten behoeve van facturatie en cursus aanmeldingen worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.  AKK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

AKK deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken gegevens niet aan derden (andere bedrijven etc) zonder nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

AKK gebruikt alleen geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website verbeteren. U kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

AKK  maakt gebruik van Google Analytics, en heeft daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om de privacy-impact van deze techniek te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen:

 • het IP adres wordt geanonimiseerd;
 • alle opties voor ‘gegevens delen’ zijn uitgeschakeld;
 • we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

AKK biedt op haar website ook de mogelijkheid om met een knop onderaan elke pagina content te delen via de sociale media netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast maken we gebruik van een Facebook feed op de homepagina waarin u de laatste Facebookberichten van AKK kunt lezen.
Deze feed en knoppen zijn (of verwijzen naar) stukjes code van de sociale media zelf, en kunnen gebruik maken van cookies. Dergelijke cookies onthouden dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook, LinkedIn of Twitter hoeft in te loggen om iets te kunnen delen. Om te zien wat deze sociale media met de persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van FacebookLinkedIn en Twitter raadplegen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om persoonsgegevens die u aan AKK verstrekt hebt, maar om persoonsgegevens die u zelf met het desbetreffende sociale netwerk deelt.

Uw rechten met betrekking tot aanpassing van uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@anderskijkennaarkinderen.nl.
 • Ieder verzoek daartoe moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

AKK wil u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

AKK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende  maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@anderskijkennaarkinderen.nl
AKK heeft de maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer van Anders kijken naar kinderen (Functionaris bescherming persoonsgegevens Annemieke Caminada)
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • Personen die vanwege onderwijsdoeleinden gebruik maken van persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het nakijken van eindopdrachten zijn gehouden aan geheimhouding van de persoonlijke gegevens en vragen toestemming, voor inzage en doen melding van inzage bij de functionaris bescherming persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacyverklaring AKK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018