Klachtenprocedure

Anders Kijken naar Kinderen zal er alles aan doen om in het geval van ontevredenheid of een specifieke klacht deze samen met u op te lossen. Wij zullen ons inspannen om tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht er ondanks het doorlopen van de interne klachtenprocedure voor u geen bevredigende oplossing gevonden worden en er sprake is van een formeel geschil, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waar AKK bij is aangesloten.

Artikel 1 - Definities

Anders kijken naar kinderen (AKK) gevestigd te Leiden.

 1. 1. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training
 2. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij AKK of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 3. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 4. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2 - Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Anders Kijken naar Kinderen; A. Caminada, Oude Vest 91 2312XT te Leiden
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
 3. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 3 - Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 4 dagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste 3 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 4. Klachten en d bijbehorende afhandeling van de klacht worden 5 jaar bewaard.

Artikel 4 Uitspraak

 1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
 3. De uitspraak van een onahankelijke derde is bindend voor alle partijen

Artikel 5 - Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 09-07-2018