Opleidingen en studiedagen

Kijk eens anders en Coach vanuit Kracht en Mogelijkheden

Hoe breng ik informatie over op de mensen om de cliënt heen? Hoe overtuig ik de omgeving om samen met de cliënt aanpassingen te maken zodat de interventie beter verloopt? Hoe kan ik cliënten uitnodigen zelf over oplossingen na te denken? Hoe zet ik de zorgvraag om in een doel waarvoor de cliënt gemotiveerd is? Hoe krijg ik de cliënt, ouders, leerkrachten en groepsleiding betrokken?
Na deze vierdaagse module kan de therapeut de basisprincipes van communicatie in relatie tot verschillende cliëntrelaties beschrijven, herkent de therapeut de verschillende leerstijlen en het effect hiervan op de communicatie. En coacht ouders, leerkrachten en de cliënt vanuit het oplossingsgericht werken. Tijdens de module is er ruimte om de kennis te koppelen aan de eigen praktijk, zodat deze module voor therapeuten uit diverse werkvelden passend is.

Opstap naar Coachend werken:
Hoe breng ik de mensen (volwassenen en kinderen) waar ik mee werk in beweging? Hoe maak ik deze mensen eigenaar van hun probleem en van de oplossingen? Hoe kan ik de cliënttrelatie zodanig beïnvloeden dat ik te maken krijg met overwegend cliënt-typische relaties? En misschien wel het belangrijkste: hoe haal ik zoveel mogelijk energie uit mijn werk in combinatie met een tevreden ouder, begeleider, kind, cliënt?
Deze module is ontstaan vanuit vragen uit onze diverse  opleidingen:

 • Op welke manier kan ik ouders of verzorgers betrekken in de zorgvraag van de cliënt?
 • Hoe krijg ik het cliëntsysteem in beweging om zelf deel uit te maken van de oplossing van de zorgvraag?
 • Hoe kan ik cliënten coachen om over hun eigen oplossingen en mogelijkheden om te participeren in het dagelijks leven na te denken?
 • Welke leidende literatuur is er beschikbaar over coaching?
 • Welke strategieën kan ik ontwerpen om cliënten en verzorgers actief betrokken te krijgen bij de zorgvraag?
 • Hoe kan ik coaching strategieën implementeren in mijn handelen als therapeut?

Dit zijn vragen waar we als therapeut mogelijk mee worstelen. We herkennen het allemaal, de leerkracht die niets doet met jouw ‘adviezen’ of de ouder bij wie je een gevoel van weerstand ervaart. Ook huiswerkoefeningen die niet trouw gedaan worden is iets wat we regelmatig terug horen van cursisten.

Binnen AKK kiezen we onder andere voor een coachende manier van werken. Een mens komt pas in beweging op het moment dat er een verantwoordelijkheid wordt gevoeld  voor de eigen oplossing. Dit kan een kind of jongere betreffen, maar hetzelfde geldt voor een ouder, leerkracht, begeleider of ieder ander die te maken heeft met een cliënt met problemen op het gebied van de zintuiglijke prikkelverwerking (of andere problematiek). In het ontwerpen van interventies werken we bij AKK met 4 variabelen Kind, Interactie, Omgeving en Materiaal. De coachende manier van werken is goed inzetbaar binnen de variabelen Kind en Interactie, maar de coachende manier van benaderen vanuit de omgevingsvariabelen kan mooie bewegingen en een grotere betrokkenheid teweegbrengen. De coachende manier van werken begint bij jou! Vanuit welke overtuigingen werk je? Wat is je missie? Waar word je blij van? Waar liggen kansen? Dit zijn een aantal van de vragen waarmee we aan de slag gaan. Het komt regelmatig voor dat we als mens niet goed inschatten wat onze eigen gedachten zijn en hoe deze een rol spelen in  het contact met de ander.

Na deze vierdaagse module:

 • Kent de therapeut de basisprincipes van communicatie.
 • Is de therapeut is zich binnen zijn of haar dagelijkse werk bewust van de cliëntrelaties die bestaan en kan deze beïnvloeden.
 • (Her)kent en beschrijft de therapeut de  factoren die meespelen binnen contact en a.d.h.v. verschillende modellen.
 • Is de therapeut zich bewust van  de factoren die binnen het contact een rol spelen.
 •  Kent de therapeut de basisprincipes van het oplossingsgerichte coachen.
 • Kan de therapeut een gesprek voeren gericht op de talenten van het kind/de cliënt.
 • Past de therapeut de coachingsgerichte technieken toe en integreert deze geleidelijk in je therapeutisch handelen.
 • Beschrijft de therapeut de mogelijkheden en meerwaarde van het Krachtgericht Coachen en het Zijnsgericht Coachen en kent de basisprincipes van deze coachingsstrategieën.
 • Ervaart de therapeut  wat het effect is van de verschillende coachingsmethodieken en kan deze  inzetten in het contact met cliënten in de eigen praktijk.
 • Kent de therapeut de methode Kids’ Skills en kan in het klinische proces benoemen of en hoe deze methodiek ondersteunt in het ontwikkelen van talenten bij zowel de therapeut zelf als bij het kind waar mee gewerkt wordt.

AKK biedt een vierdaagse oplossingsgerichte module coaching aan die je uitnodigt op deze praktische vragen een antwoord te vinden. Dit vraagt om een meer coachende houding vanuit de therapeut. Een Evidence Based oplossingsgerichte benadering die binnen deze module o.a. de basis vormt is ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Door de cliënt de verantwoordelijkheid te geven voor zijn of haar eigen proces en ook het succes te wijten aan eigen acties worden meer en betere resultaten behaald. Uiteraard brengt de therapeut in dit traject zijn expertise en ervaring mee en vervangt het coachen niet de hands-on benaderingen.
Door het inzetten van de coachende strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt de cliënt eigenaar van deze oplossing en voelen ze meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Coaching als interventiestrategie bij kinderen en volwassenen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen
Door de jaren heen is er al veel veranderd in het werkveld van de paramedisch therapeut. Dit geldt niet alleen voor het werk in de eerste, maar ook in de tweede of derde lijn. De patiënt ontwikkelde zich meer tot klant (cliënt) met eigen ideeën en wensen. De therapeut is niet meer de alwetende deskundige die de patiënt van zijn klachten af helpt. Daarom past deze module goed in het ICF model.
De financiële druk op het gezondheidszorgstelsel en de veranderende rol van de geldverstrekkers, de ziektekostenverzekeraars maakt dat langdurig behandelen, zoals in de vorige eeuw nog wel eens kon gebeuren, er nu niet meer bij is. Het Evidence Based behandelen is het startpunt in de interventie. Behandelingen moeten effectief en (het liefst) kortdurend zijn. Behandeldoelen zijn steeds meer participatie gericht.
Uit onderzoek wordt duidelijk dat die resultaten niet alleen in de behandelkamer behaald kunnen worden. Er is meer voor nodig, soms zelfs een verandering van levensstijl. De cliënt moet in beweging komen en waar mogelijk zelf aan de slag gaan met zijn of haar klacht of zorgvraag. Soms moet de omgeving van de cliënt in beweging komen zoals bij jonge kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Zonder samenwerking met ouders, het gezin of de omgeving waarin de cliënt woont of leert, blijken behandeldoelen minder goed behaald te worden.

De tendens dat cliënten, dus ook kinderen, meegenomen worden in het bepalen van de behandeldoelen, ontwikkelt zich steeds meer en de eerste onderzoeken waaruit blijkt dat dit een efficiënte manier van werken is zijn verschenen.
Welke therapeutische vaardigheden hebben we nodig om kinderen en volwassenen in onze behandelpraktijk uit te nodigen in beweging te komen?
De therapeut is gericht op de klacht en/of de zorgvraag, gericht op het zoeken naar passende oplossingen voor de cliënt en heeft vaak het idee dat hij/zij de problemen voor de cliënt op moeten lossen. Uit de anamnese moet duidelijk worden wat de klacht is en hoe deze zich ontwikkeld heeft en tevens worden de verwachtingen van de patiënt besproken. Waar we mogelijk aan voorbijgaan zijn de ideeënwensen en kansen vanuit de cliënt zelf. Wat zijn de oplossingen die de cliënt (het kind en zijn ouders) zelf al bedacht heeft/hebben? In welke situaties zijn de klachten minder of misschien zelfs niet aanwezig, is er al ervaring in dat wat werkt? De benadering is meer positief en oplossingsgericht in plaats van probleemgericht zoals veel therapeuten gewend zijn. Daarnaast stelt deze manier van werken ons in staat om meer vanuit de kracht van de cliënt te gaan kijken, waardoor er meer zelfvertrouwen kan ontstaan en een gevoel van autonomie en competentie.

Dit vraagt om een veranderende therapeutische houding die zich kenmerkt door samenwerken, communicatie en coachen. De patiënt is cliënt geworden en samenwerkingspartner en wordt door ons uitgenodigd om in beweging te komen. Dit blijkt alleen te werken als  de oplossingen bij de cliënt passen en bij voorkeur uit hem of haar zelf komen. Het blijft wel nodig om daarbij ook onze eigen expertise in te zetten. Dit lijkt een logische gang van zaken, maar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.
Er worden om doelen te bereiken lijstjes met adviezen en oefeningen meegegeven, maar deze worden beperkt, tijdelijk of soms helemaal niet uitgevoerd, huiswerkopdrachten komen niet uit de verf, communicatieschriftjes worden niet gelezen. Er bestaan situaties waarin ouders hun kind bij de voordeur van de praktijk afzetten en het  en na een half uur therapie weer ophalen. Je vraagt je af hoe efficiënt de behandelingen doorwerken binnen de thuissituatie. De aangedragen oplossingen en goedbedoelde adviezen en tips leveren niet de verwachte resultaten op.
Door het inzetten van meer coachende strategieën wordt de cliënt vanuit zijn eigen vraagstellingen begeleid naar oplossingen. Doordat de oplossingen en doelen vanuit de cliënt zelf komen wordt deze eigenaar van de door hem of haar gekozen oplossing en voelen ze meer motivatie en verantwoordelijkheid voor het slagen ervan.

Onderzoeksleerlijn
 • Kent zijn eigen overtuigingen, missie en vaardigheden en herkent het effect hiervan op het contact met de cliënt binnen het therapeutisch handelen.
 • Is in staat de communicatiestijlen te analyseren en toe te passen in het therapeutisch handelen/begeleiden.
 • Leert de verschillende klantrelaties te herkennen en zijn therapeutisch handelen daarop aan te passen.
 • Analyseert de wijze waarop een hulpvraag (op gebied van beweging of anderszins) benaderd wordt en relateert deze aan de zorgvraag.
 • Onderkent het effect van het stellen van oplossingsgerichte en krachtgerichte vragen in het therapeutisch proces.
 • Analyseert in samenwerking met de cliënt (en/of zijn ouders)  de deelvaardigheden die de cliënt of de ouder nodig heeft om de gewenste vaardigheid te ontwikkelen.

Kennisleerlijn
 • Onderkent en beschrijft aspecten van communicatie en weet effectieve communicatie in de beroepspraktijk toe te passen.
 • Onderkent en beschrijft aspecten die een rol spelen binnen contact.
 • Beschrijft de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken en kent het verschil met een meer probleemgerichte benadering.
 • Beschrijft de uitgangspunten van het Krachtgericht en Zijnsgericht coachen en onderkent de Kracht van succes en talenten bij cliënten.
 • Herkent verschillende klantrelaties  en benoemt het effect van deze relaties op het therapeutisch begeleiden.
 • Beschrijft de uitgangspunten van de methode Kids’ Skills.

Behandel en interventieleerlijn
 • Past de basisprincipes van communicatie toe in gesprekken met kinderen, ouders / verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen.
 • Zet bewust en onderbouwd communicatietechnieken in binnen de therapeutische interventie.
 • Creëert weloverwogen meer of minder ruimte door bewust gespreksinterventies in te zetten, aangepast aan het therapeutische behandeldoel.
 • Ontwikkelt de vaardigheid om de juiste vragen te stellen passend bij de beginselen van het oplossingsgericht en krachtgericht werken.
 • Kan oplossingsgerichte technieken toepassen tijdens gesprekken met de cliënt en de betrokkenen om de volgende stap te kunnen zetten in het bereiken van het behandeldoel.
 • Herkent in het eigen handelen een probleemgerichte of oplossingsgerichte focus en stelt deze desgewenst bij.
 • Kan de schaalvraag en de wondervraag tijdens gesprekken bewust inzetten binnen de begeleiding van  cliënten als hulpmiddel bij het bepalen en halen van doelstellingen.
 • Kan de principes van het Krachtgericht coachen inzetten om de cliënt zich meer bewust te maken van eigen talenten en kwaliteiten.
 • Kan de cliënt vanuit een oplossingsgerichte benadering zo coachend begeleiden dat doelen op participatieniveau gehaald worden.

Prijs

€ 950,00

Prijs inclusief

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Locatie

Oude Vest 91 te Leiden

Datum

zaterdag 1 juni, 29 juni, 12 oktober en 2 november 2024

Lestijd(en)

9.00-16.00 uur

Deelnemers

Minimaal 12, maximaal 16

Docenten

Edwin Harms; fysiotherapeut, gecertificeerd coach
Mariëlle van Vliet; logopedist en leidinggevende

Accreditatie

Ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten wordt aangevraagd
(Kinder)fysiotherapeuten: wordt aangevraagd

Toetsing: 
De deelnemer dient alle dagdelen aanwezig te zijn gedurende deze module. Dit vanwege het proces dat we met elkaar als groep doorlopen. Als er door onvoorziene omstandigheden toch een dagdeel gemist wordt mag deze in overleg kosteloos bij een volgende module worden ingehaald. Naast de aanwezigheidsplicht, houdt de deelnemer een portfolio bij gedurende de cursus. Op de laatste cursusdag zullen deelnemers gevraagd worden een korte presentatie te geven waaruit blijkt op welke manier ze het geleerde inzetten binnen het dagelijkse werk. De deelnemer krijgt een certificaat als hij of zij alle dagdelen aanwezig is geweest en alle opdrachten met een voldoende afgerond zijn.
Als de deelnemer het portfolio niet binnen de cursusduur heeft afgerond wordt het opnieuw aanbieden van dit portfolio aan de toetsingscommissie als herkansing gezien. Aan deze herkansing zijn geen kosten verbonden. Als de deelnemer niet heeft deelgenomen aan een van de onderliggende opdrachten overlegt hij/zij zo snel mogelijk met de cursusleider en geeft een schriftelijke verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De toetsingscommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim en bericht de deelnemer hierover. Cursisten die een geldige reden hadden kunnen bij de eerstvolgende module de opdracht inhalen of een door de examencommissie vervangen opdracht voorgesteld krijgen. Voor cursisten die geen geldige reden hadden wordt wel een herkansing geboden, maar deze zal tegen betaling plaatsvinden.

Doelgroep(en)

Logopedisten
Ergotherapeuten
Fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten

Didactische werkwijze

 • Interactieve colleges: De kennis gerelateerde lessen worden in collegevorm gegeven waarbij  kennis en ervaring kunnen worden ingebracht vanuit de deelnemers en meteen gekoppeld worden aan praktische casuïstiekvragen.
 • Werkcolleges: Voor de verwerking van de theoretische kennis naar de praktijk wordt gekozen voor oefengroepen zodat er met begeleiding van docenten gewerkt kan worden aan de ontwikkeling van vaardigheden gerelateerd aan de beroepspraktijk.
 • Intervisie: Er wordt verwacht dat er gedurende deze module een moment plaatsvindt van intervisie. Het doel van deze bijeenkomst is het met elkaar oefenen van aangeboden technieken om elkaar vervolgens feedback te geven.
 • Thuisopdrachten; In deze module moet rekening gehouden worden met opdrachten m.b.t. de aangeboden gesprekstechnieken die thuis moeten worden voorbereid en uitgewerkt. De deelnemer legt een portfolio aan waarin het leerproces inzichtelijk kan worden gemaakt en dat reflecteert op hoe de deelnemer de kennis en vaardigheden heeft toegepast in de praktijk.